Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Verkoper : Interflex B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper : de wederpartij van verkoper, de afnemer;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen verkoper en koper.

Artikel 2 Algemeen

2.1

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken; 

2.2

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper prevaleren; 

2.4

Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard; 

2.5

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. 

Artikel 3 Aanbiedingen/orders/Prijzen

3.1

Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd; 

3.2

Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van de orderbon/bestelling – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; 

3.3

Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten nadat verkoper schriftelijk een order/bestelling van koper heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn van de verkochte goederen door verkoper aan koper; 

3.4

Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum; 

3.5

Bestellingen kunnen telefonisch, per fax, per E-mail en per gewone post geschieden; 

3.6

De prijzen in de aanbiedingen/catalogi gelden voor levering af magazijn, in Euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vracht-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; 

3.7

Verkoper mag na 2 maanden datum overeenkomst prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen hebben plaatsgevonden; 

3.8

De prijzen van gebruiker zullen jaarlijks met een inflatiecorrectie van minimaal 3 % worden aangepast; 

3.9

Verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden. 

Artikel 4 Levering

4.1

Levering geschiedt af magazijn van verkoper, tenzij partijen anders overeenkomen; 

4.2

Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen; 

4.3

Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld; 

4.4

Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper; 

4.5

Indien geleverd wordt onder rembours, brengt verkoper steeds rembourskosten in rekening bij koper; 

4.6

Bezorging geschiedt steeds aan het bij verkoper laatst bekende door koper opgegeven aflever-, woonadres van koper; 

4.7

Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen; 

4.8

Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld; 

4.9

Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deel-leveringen afzonderlijk te factureren; 

4.10

Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan verkoper gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan koper in rekening te brengen; 

4.11

Indien een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt koper van verkoper uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht. Koper kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien koper reeds het artikel aan verkoper heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan koper zorggedragen. 

Artikel 5 Modellen/afbeeldingen 

5.1

De in de catalogi/aanbieding/advertenties opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond; 

5.2

Is aan koper een proefmodel/monster getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen; 

5.3

De door verkoper op verzoek van koper toegezonden monsters/proefmodellen kunnen niet worden geretourneerd. Verkoper brengt de toegezonden proefmodellen volledig bij koper in rekening tegen de cataloguswaarde, tenzij partijen anders zijn overeengekomen; 

5.4

De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
– afwijkingen in kleur en maat van minder dan 10 %;
– de in de catalogus/aanbieding vermelde zet- of drukfouten.

Artikel 6 Onderzoek, reclames

6.1

Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn; 

6.2

Eventuele zichtbare tekorten behoren tevens binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld; 

6.3

Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking; 

6.4

Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde. 

Artikel 7 Betaling

7.1

Betaling dient te geschieden contant, dan wel via automatische incasso, danwel vooraf middels een voorschot factuurdatum, dan wel binnen 21 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in Euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op; 

7.2

Indien betaling geschiedt bij automatische incasso en betaling achterwege blijft door een negatief banksaldo of stornering, is verkoper gerechtigd vertragingsrente in rekening te brengen; 

7.3

Verkoper is gerechtigd, indien overeengekomen, een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum; 

7.4

Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag; 

7.5

In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar; 

7.6

Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

Artikel 8 Incassokosten

8.1

Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00; 

8.2

Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper. 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1

Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen; 

9.2

Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren noch op enige andere wijze te bezwaren; 

9.3

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen; 

9.4

Door verkoper geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt; 

9.5

Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

10.1 

Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
– koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

10.2

Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandig-heden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht; 

10.3

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst; 

10.4

Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 11 Annulering

11.1

Indien koper, nadat een overeenkomst met verkoper tot stand is gekomen en voordat verkoper aan koper heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs exclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst; 

11.2

Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden; 

11.3

Indien koper inmiddels de orderprijs aan verkoper heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan koper van de orderprijs minus 10 % zorggedragen. 

Artikel 12 Garantie

12.1

De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving op het moment van het sluiten van de overeenkomst worden gesteld; 

12.2

Verkoper geeft geen enkele garantie met betrekking tot de samenstelling van de verkochte zaak. De producent blijft te allen tijde aansprakelijk voor de samenstelling van het verkochte. Klachten over de samenstelling van de verkochte zaak zullen aan de producent worden doorgeleid; 

12.3

Een garantie dient schriftelijk te zijn overeengekomen; 

12.4

Deze garantie is steeds beperkt tot:
– fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage en oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik;
– leveringen aan kopers in de EU;
– de garantie die door de producent wordt gegeven;
– tot herstel of vervanging van het artikel. 

12.5

Deze garantie vervalt:
– bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
– bij bewerkingen, wijzigingen, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het geleverde; 

12.6

Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1

Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft; 

13.2

Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als uitgangspunt neemt, ook al zal het advies kostentechnisch niet altijd de meest rendabele zijn; 

13.3

Verkoper is nimmer aansprakelijk voor:
– afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door koper goedgekeurde zaken;
– afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve montage;
– voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
– schade ten gevolge van afgekeurde verfstoffen op de zaken, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;
– onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door opdrachtgever van het geleverde;

13.4

Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is; 

13.5

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten. 

Artikel 14 Risico-overgang

14.1

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze producten aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht; 

14.2

Indien verkoper voor transport van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

Artikel 15 Overmacht

15.1

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt; 

15.2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper, verkeersopstoppingen, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen; 

15.3

Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen; 

15.4

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij; 

15.5

Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 

Artikel 16 Auteursrechten

16.1

Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van de Auteurswet; 

16.2

Alle door verkoper verstrekte brochures, catalogi, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van verkoper, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 

Artikel 17 Export

17.1

Tenzij uitdrukkelijk anderszins tussen verkoper en koper is overeengekomen, dienen alle exporttransacties:
– ingeval van bestaande kopers CIF adres koper te geschieden, en worden de prijzen van verkoper verhoogd, ter dekking van de kosten van verkoper bij het verrichten van dergelijke leveringen; en
– ingeval van nieuwe kopers FOB Nederlandse haven van inlading te geschieden.

17.2

Tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen, dient betaling voor exporttransacties te geschieden door middel van een door een Nederlandse bank afgegeven geconfirmeerd en onherroepelijk accreditief. Op grond van dit accreditief zijn zowel overslag als deelzendingen mogelijk. Het accreditief kan door verkoper worden overgedragen; 

17.3

Koper garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen.

Artikel 18 Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.
Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 19 Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.